Munkajog
Főoldal > Jogi nyilatkozat és adatvédelmi szabályzat

I. JOGI NYILATKOZAT

A jelen tájékoztatóban foglalt feltételeket az oldal látogatója elfogadja, ezért kérjük az alábbiak gondos áttanulmányozását.

A HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. által nyújtott tartalomszolgáltatások csak a HVG-ORAC Kft. (a továbbiakban: Kiadó) által meghatározott ügyfélkör (a továbbiakban: Felhasználó) számára hozzáférhető szolgáltatások. E szolgáltatások tartalmának mindennemű másolása, továbbadása és a meghatározottnál többszöri felhasználása tilos.

Kiadó Online szolgáltatása egy, hardver és szoftver elemeket is magában foglaló, távközlési eszköz útján létesített kapcsolatot jelent a Kiadó és a Felhasználó között, melynek során az információ szolgáltatása harmadik személyek által hozzáférhető, nyilvános hálózat (az Internet) igénybevételével történik.

Kiadó e tényt szem előtt tartva törekszik arra, hogy szolgáltatása minden szempontból biztonságosnak minősüljön.

Az oldalakon elhelyezett szöveges és egyéb információk a 1999. évi LXXVI. törvény (Sztv.) szerint a Kiadó szerzői jogi védelem alatt álló saját, kizárólagos vagy egyéb kiadói, vagy más szerződésén alapuló információi. A szerzői jogi védelem alatt nem álló közérdekű információkra az adatbázisra vonatkozó jogszabályi védelem az irányadó.

A Kiadó szolgáltatásain található szöveges és egyéb információk, eljárások és megoldások további felhasználása – beleértve a részben vagy egészben történő reprodukálást is – csak a Kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet. Ezen engedély hiányában azok semmilyen formában fel nem használhatók. A Kiadó szolgáltatásainak egyes részeit a Felhasználó kizárólagosan saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a szolgáltatás így többszörözött részének a továbbhasznosítására, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, harmadik személyek számára elérhetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

Kiadó a szolgáltatásai keretében nyújtott információkért, azok helyességéért vagy valóságtartalmáért, azok hivatalosságáért való felelősségét jelen nyilatkozattal kizárja. Kizár továbbá a Kiadó bárminemű felelősséget a Felhasználó esetleges olyan káraiért, melyek a Felhasználó azon magatartásából erednek, melynek alapja az a szolgáltatott információk helyessége, valóságtartalma vagy hivatalossága. Kiadó szolgáltatásainak használata kizárólag a Felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

A Kiadó évi 99%-os rendelkezésre állás vállalása mellett nem vállal felelősséget szolgáltatásai teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetésből, illetve a teljes leállításból eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem. Kiadó kötelezettséget vállal a Felhasználók lehetőségekhez mért, jóhiszemű, előzetes tájékoztatására ennek elkerülése érdekében.

A Kiadó Internetes oldalain jóhiszeműen követi a számítógépes hálózatok általánosan elfogadott szabályait, a Netikettet.Kiadó fenntartja a jogot, hogy a fentiekben ismertetett szabályozást bármikor, előzetes vagy utólagos értesítés nélkül megváltoztathassa, esetleg megszüntesse, azzal a kitétellel, hogy Kiadó lehetőségeihez képest a jóhiszeműség keretein belül igyekszik a Felhasználókat az estleges változásokról időben tájékoztatni.Minden egyéb, ezen az oldalon nem szabályozott kérdésben a magyar jog az irányadó.

II. ADATVÉDELEM

A HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. (a továbbiakban: Kiadó) általi adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak megfelelően történik, az adatokat a Kiadó kizárólag a www.munkajogilap.hu (a továbbiakban: oldal) oldalon kínált szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében kezeli.

Egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés előfizetéshez és regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az érintett (a továbbiakban: Felhasználó) olyan információkat is a Kiadó rendelkezésére bocsáthat, melyek személyes adatoknak minősülnek. A Kiadó, mint adatkezelő az Infotv. előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván ezen adatokat. A Kiadó tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

Amennyiben Felhasználó harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon más személy személyes adatait adta meg, vagy egyébként a Kiadó szolgáltatásának használata során kárt okoz, Kiadó az ebből eredő kárát közvetlenül a Felhasználóval szemben érvényesítheti. Kiadó ezen esetben minden lehetséges és elvárható segítséget megad az eljárásban részt vevő hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

1. Fogalom meghatározások

Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő (Kiadó): a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2. A Kiadó által végzett adatkezelés és adatbiztonság alapelvei

A Felhasználók személyes adatai kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetők. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Kiadó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azon technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Kiadó a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

3. A Kiadó, mint adatkezelő adatai

Cégnév: HVG-ORAC Lap-, és Könyvkiadó Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Telefonszám: + 36-1/340-2304
Fax: + 36-1/349-7600
E-mail cím: info@hvgorac.hu

4. A kezelt személyes adatok köre

Az oldalon történő regisztráció során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:
a) vezetéknév, keresztnév, cégnév
b) felhasználónév
c) jelszó
d) e-mail cím
e) lakcím, székhely (ország, irányítószám, település, utca, házszám), postázási cím
f) telefonszám
g) adószám

A Kiadó a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel.

5. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja az – Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapuló –Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amellyel a Felhasználó a regisztráció során, az előzetes tájékoztatást követően hozzájárulását adja a Kiadó általi adatkezeléshez.

6. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Kiadó által az oldalon kínált, igénybe vehető szolgáltatások (megrendelés teljesítése, termékek kiszállítása, számlázás, hírlevél küldése) nyújtásának biztosítása. A Kiadó kizárólag ezen célokhoz kötötten – a 2. pont szerinti alapelvekre is figyelemmel – kezeli és tárolja az érintett személyes adatait, ettől eltérő célra nem használhatja fel, harmadik személyek részére kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adhatja át.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltak szerint a Kiadó a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére hírlevelet kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával küldhet. A Felhasználó hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Címzett reklámküldemény természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, ebben az esetben a Kiadó biztosítja, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető. (a hírlevél alján elhelyezett „leiratkozás a hírlevélről” (?).

7. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó 4. pont szerint megadott személyes adatainak kezelése a regisztrációtól, a Felhasználó adatainak törléséig (9. c) pont) tart.

8. A személyes adatok megismerése

A Kiadó, illetve annak mindenkori alkalmazottai a Felhasználók személyes adatait – a jelen pontban foglalt kivétellel – nem jogosultak harmadik személy részére átadni. A Kiadó kizárólag a 6. pont szerinti cél megvalósítása érdekében jogosult adatfeldolgozást végző személy igénybe vételére, az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatkezeléséért a Kiadó a felelősségét kizárja.

9. Felhasználó jogai

a)A Felhasználó kérelmére a Kiadó tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A Kiadó tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban köteles megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatást a Kiadó csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályhely rendelkezése alapján került sor.

b) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Kiadó rendelkezésére áll, a személyes adatot a Kiadó helyesbíti.

c) A személyes adatot törölni kell, ha
ca) kezelése jogellenes;
cb) az érintett kéri;
cc) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
cd) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
ce) azt a bíróság vagy azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

d) A Felhasználó a Kiadó adatkezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.