Munkajog
Főoldal > Értekezések > A fedezetelvonó munkaszerződés

A fedezetelvonó munkaszerződés

A fedezetelvonásra reagáló belföldi magánjogi szabályok, illetve gyakorlatuk hatékonyságával kapcsolatos eszmecsere örökzöldnek nevezhető a jogtudomány berkein belül. E dolgozat a munkaszerződésekkel megvalósítható fedezetelvonás sajátosságaira összpontosít, így bemutatja a probléma mibenlétét, a magánjogi szerződési tilalmak munkaszerződés vonatkozásában való korlátozott alkalmazhatóságát, és vizsgálja a megoldási lehetőségeket.

Utóbbiak alapján aggályosnak tartja jogbiztonsági szempontból a munkaszerződések tekintetében a fedezetelvonási tilalom kimondásának elmaradását. A vizsgált anyagi jogi és eljárásjogi kezelési lehetőségek alapján, támogathatónak nevezi a fedezetelvonás tilalmának munkajogi bevezetésén túl az ilyen perekben sajátos jogérvényesítést segítő rendelkezések kimondását, továbbá a bírósági végrehajtási eljárásban a kielégítési sorrendben a fentiekben meghatározott személyi kör érintettségétől, a munkabér mértékétől, a kifizetés elmaradással érintett hónapok számától függően a munkaviszonyból származó követelések utolsó helyre sorolását.

 1. Bevezetés
 2. Problémafelvetés – a szívességi munkavégzésre irányuló megállapodás utólagos munkaszerződéssé minősítése, a munkabér utólagos, visszamenőleges hatályú felemelése a kielégítési sorrendben kedvezőbb munkabérkövetelés fedezetelvonó célú létrehozása érdekében
 3. A magánjogi szerződési tilalmak munkaszerződés vonatkozásában való korlátozott alkalmazhatósága
  3.1. A magánjogi szerződési tilalmakról röviden
  3.2. A magánjogi fedezetelvonási tilalom Mt. általi kizárása
  3.2.1. Az Mt. tárgyi és személyi hatályára alapított ellenérvekre vonatkozó viszontellenérvek
  3.2.2. A Ptk. 6:120. §-a tárgyi és személyi hatályára alapított ellenérvekre vonatkozó viszontellenérvek
  3.3. A munkaszerződés szerződési tilalmakba ütközésére való hitelezői hivatkozás lehetősége
  3.4. A munkajogviszonyon kívüli munkavégzési szolgáltatások lehetséges jogcímei
  3.5. Részkövetkeztetés
 4. Megoldási lehetőségek
  4.1. Status quo fenntartása – (Megoldható a kérdés a hatályos jog megfelelő értelmezésével?)
  4.2. Anyagi jogi kezelés
  4.2.1. A fedezetelvonás magánjogi tilalmának általános érvényesítése a munkajogban
  4.2.2. Az adóssal összefonódásban álló személyi körrel történő ügyletkötés esetén bizonyításiteher-fordítás
  4.2.3. A túlfizetési esetkör (az értékaránytalan munkabérrész a fedezetelvonási perben ingyenes juttatásként való) kezelése
  4.2.4. Javaslat a legalább hat hónapot meghaladó, munkabérigény-érvényesítési késedelem sajátos szankcionálására
  4.3. Eljárásjogi kezelés: a tartozásbehajtásra irányuló eljárások során a kielégítési rangsorbeli visszavetés lehetősége
  4.3.1. Példa a fedezetelvonás egy speciális esetének végrehajtási jog általi kezelésére
  4.3.2. Példa a munkaszerződéssel való fedezetelvonás Csődtv. általi kezelésére
  4.3.3. Javaslat a munkaviszonyból folyó tartozások munkabér mértékétől, érvényesítési késedelemmel érintett hónapok számától, munkavállaló és munkáltató közötti kapcsolattól függően a kielégítési sorrendben utolsó helyre sorolására
 5. Összegzés
A további tartalom megtekintéséhez előfizetési jogosultság szükséges. Kérjük . Még nem előfizetőnk? Fizessen elő!