Legutóbbi lapszámok

Értekezések

A piac láthatatlan keze a munkaviszonyban – avagy a munkajog kollektív és individuális oldalának sajátos szerepe¹

2024/1. lapszám, 1-7. o.

Tanulmányunk központi témája a munkajog unikális és kettős jellegéből eredő feszültségek és az individuális, valamint a kollektív munkajog közötti kapcsolódási pontok elemzése. Tanulmányunk fő vizsgálati...

A valódi egyenlőség ára, avagy az egyenlő díjazás követelményének megerősítése a legújabb uniós szociálpolitikai jogalkotásban (2. rész)

2024/1. lapszám, 8-14. o.

Jelen tanulmány első részében kísérletet tettem arra, hogy az Európai Unió (a továbbiakban: EU) szociálpolitikai (munkajogi) jogalkotásának egyik leginkább kurrens elemét, a 2023/970 irányelvet[1] több...

A munkaszerződés rendeltetése a munkavállaló ráutaló magatartással történő munkaviszony-megszüntetése esetén

2024/1. lapszám, 15-22. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Szakmai konszenzuson nyugvó megállapítás, hogy a szubordináció a munkaviszonynak sajátja. Ennek következtében számos tudományos értekezés veszi elemzés alá, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség a munkavállalók...

Az érvénytelenség jogkövetkezményeiről

2023/4. lapszám, 1-8. o.

Az érvénytelenség hosszú múltra visszatekintő jogi kategória, amely nemcsak a magánjogban, hanem a közjogban is megjelenik. Mindegyik jogág ezen keresztül fejezi ki azt, hogy valamely...

A munka világa

A versenytilalmi megállapodás jogintézményének és magyar (jog)gyakorlatának kritikája (1. rész)

2024/1. lapszám, 23-29. o.

Az elmúlt évtizedben kikristályosodni látszik a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) által immár kizárólag munkajogi alapon szabályozott versenytilalmi megállapodással kapcsolatos...

Az üzemi tanács véleményezési jogkörének lehetséges bővítési irányai, különös tekintettel a munkaidő-szervezés egyes kérdéseire és a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatására

2024/1. lapszám, 30-32. o.

Az elmúlt hetekben számos médium meglepődve számolt be arról a „tényről”,[1] hogy semmilyen tételes munkaidő-szervezési szabályt nem sért meg az a hazai termelőüzem, amely adott...

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony és az egészségügyi szolgálati jogviszony egyes kérdéseiről (1. rész)

2024/1. lapszám, 33-43. o.

A jogalkotó 2024-től új jogállással bővíti a magyar közszolgálat rendszerét. Ezúttal a köznevelés egyes alkalmazottai kerülnek önálló státuszba. Mindez illeszkedik abba a folyamatba, mely már...

A távmunka dogmatikai problémái az elméletben és a gyakorlatban – A távmunka fogalmának megreformálására tett kísérlet

2024/1. lapszám, 44-54. o.

Számos cikk és tanulmány született arról, hogy a távmunka pozitív hatással van az elvégzett munka eredményére. A Covid–19 világjárvány egyik hatása is élesen kapcsolódik a...

Munkavállalói attitűdök a munkarend szabályozásának liberalizációjával összefüggésben

2024/1. lapszám, 55-61. o.

Napjaink forrongó valósága számos olyan kihívást tartalmaz, amelyet a jog csak követni tud, de ez a feladat nélkülözhetetlen és elodázhatatlan, amennyiben az adott állam nem...

Csatornák – A visszaélések bejelentésének szabályozása – eredmények és kérdőjelek

2023/4. lapszám, 15-21. o.

Belső bejelentési csatornaként aposztrofálja az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 irányelv[1] azt a rendszert, melyet a közösségi jog alapján a munkaadók meghatározó...

Családpolitika a közszolgálati jogi szabályozás tükrében¹

2023/4. lapszám, 23-32. o.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) egyik célkitűzése a közszolgálat és a családi élet összeegyeztethetőségének elősegítése volt. Ebből fakadóan, tanulmányunkban...

A munkahelyi egészségkárosító kockázatok munkajogi konzekvenciái

2023/4. lapszám, 33-48. o.

Noha a probléma egyáltalán nem új keletű, a bírósági eljárások során máig tapasztalhatjuk, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkavállalók – a köznyelvben gyakran – ún....

Ítélkezési gyakorlat

A Kúria joggyakorlatából

2024/1. lapszám, 62-63. o.

1. A platformalapú munkavégzés minősítése A platformmunkavégzés keretében végzett ételfutár-tevékenységre kötött szerződés minősítése tárgyában hozott a Kúria 2023. december 13-án ítéletet. Az alperes az általa üzemeltetett platformon...

A végkielégítés mértéke és a jóerkölcs – Egy munkaügyi ítélet és ami mögötte van

2023/4. lapszám, 49-54. o.

Az alábbiakban ismertetem az elmúlt évek egyik legérdekesebb kúriai döntését a jóerkölcs fogalmának munkajogi értelmezésével kapcsolatban, amely tartalmát és pertárgyértékét tekintve is egyedülálló a hazai...

Értelmezési gyakorlatok – Az ügyvezetői munkaszerződés tartalmi alakításának szabadságáról a Kúria két határozatának tükrében

2023/3. lapszám, 49-55. o.

A korábbi törvényi szabályozással ellentétben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a to­vábbiakban: Mt.) 209. §-a a munkáltató és a munkavállaló részére széles...

A Kúria joggyakorlatából

2023/3. lapszám, 56-61. o.

1. Az egyenlő bánásmód megsértésének megállapítása és a munkaviszony helyreállítása A felperes egyetemi tanársegéd munkakörben állt munkaviszonyban az alperesnél. A munkáltatónál a munkavállalók által meghirdetett sztrájkban...

Jogmagyarázat

Egy év üzenete – A 2023-ban életbe lépett Munkatörvénykönyv-módosítás gyakorlati tapasztalatai

2024/1. lapszám, 64-76. o.

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv5.) módosított munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)...

Foglalkoztatást érintő jogszabályi változások

2024/1. lapszám, 77-78. o.

A következőkben a foglalkoztatást érintő, legfontosabb jogszabályi változásokat foglalom össze. Minimálbér, garantált bérminimum Foglalkoztatási igazolás Munkaköri alkalmassági vizsgálat Gyermek után járó pótszabadság kiadása Szülői szabadság...

Jogélet

Munkajogi Akadémia – A belső visszaélés-bejelentési rendszer – szabályok és a gyakorlat

2024/1. lapszám, 79. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A Magyar Munkajogi Társaság Munkajogi Akadémia elnevezésű rendezvénysorozata keretében 2023. november 15-én foglalkozott a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló...

Dr. Gellérné dr. Lukács Éva a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért képviseletében az Egészségügyi Munkacsoportban

2024/1. lapszám, 79. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Az Európai Bizottság 2023. november 23–24-én indította el a Tehetségpotenciált Kiaknázó Platform (HTP) munkacsoportjainak munkáját. A HTP egy olyan újonnan létrehozott platform, amelynek célja, hogy...

XIX. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny

2024/1. lapszám, 79. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Hírül adjuk, hogy 2024. május 10. napján a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szervezésében a Károlyi-Csekonics-palotában kerül megrendezésre a XIX. Országos Munkajogi...

Magyar csapat kiválasztása a nemzetközi munkajogi perbeszédversenyre (HSMCC)

2024/1. lapszám, 80. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

2024. június 20. és 22. között Bécsben (Universität Wien) kerül megrendezésre a kilencedik Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HS MCC), Nemzetközi Munkajogi Perbeszédverseny [melynek 2023-ban...

Pályázati felhívás előadás tartására

2024/1. lapszám, 80. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A Magyar Munkajogi Társaság (MMT), közösen a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékével, harmadik alkalommal rendezi meg konferenciáját 2024. május 30. napján a Károlyi-Csekonics...

Bokor-Szőcs Izabella PhD-értekezésének nyilvános vitája

2023/4. lapszám, 81. o.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájában 2023. október 2. napján zajlott le Bokor-Szőcs Izabella (Kolozsvár) PhD-értekezésének nyilvános vitája. A dolgozat műhelyvitájára 2022-ben...