Legutóbbi lapszámok

Értekezések

A kollektív autonómia alapjogi összefüggései

2022/1. lapszám, 1-12. o.

A magyar és a nemzetközi munkajogi szakirodalomban a kollektív szerződések vizsgálata kapcsán központi fogalom a kollektív autonómia. A kollektív autonómia a legtöbb európai szabályozás alkotmányos...

A munkavállaló javára való eltérés megítélésének egyes szempontjai

2022/1. lapszám, 13-19. o.

Európában uralkodónak mondható[1] és a hazai munkajogban is hagyományosan érvényesül a kedvezőbbség elve,[2] mely szerint a felek megállapodása a munkaviszonyra vonatkozó szabályoktól – főszabály szerint...

Az érvénytelenség szabályozásának és gyakorlati megállapításának munkajogi problémái*

2022/1. lapszám, 20-26. o.

A tanulmány a munkajogi érvénytelenséggel kapcsolatos szabályozási és ehhez kapcsolódó gyakorlati problémákról szól, egyúttal számos de lege ferenda javaslatot is megfogalmaz. Polgári jogi gyökerek és...

Van? Volt? Lesz? – a munkaszerződés létezésének dogmatikai és gyakorlati problémái

2021/4. lapszám, 1-9. o.

A magyar bírói gyakorlatban időről időre felfedezhetők olyan ítéletek, amelyek kifejezetten a munkajogi szabályozást, illetőleg a munkajogviszonyt érintő jogdogmatikai kérdésekkel foglalkoznak. Az ilyen tartalmú bírósági...

A munka világa

A kármegosztás esetei a munkáltatói kárfelelősség körében

2022/1. lapszám, 27-33. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A magyar munkajogi felelősségi rendszert 1992-ben úgy alkották meg, hogy az tekintettel legyen arra, hogy a munkaviszony alanyai eltérő pozícióban és igényérvényesítési helyzetben vannak. E...

A jogvédelem irányában – Irányelvtervezet a platformmunka körülményeinek javításáról (1. rész)

2022/1. lapszám, 34-42. o.

Először meghallva egy kifejezést, akár töprenghetünk is tartalmának pontos meghatározásakor, különösen, ha a szó többjelentésű. Ilyen a platform is. Műszaki tekintetben például sima felületet vagy...

A nyugdíjasok foglalkoztatásának egyes munkajogi és társadalombiztosítási kérdései

2022/1. lapszám, 43-48. o.

Cikkünkben bemutatjuk, hogy a saját jogú nyugdíjasok foglalkoztatásának, önfoglalkoztatásának milyen lehetőségei merülnek fel és ezeknek milyen releváns társadalombiztosítási és – érintőlegesen – adózási vonzata van....

A védőoltásra kötelezés feltételei a munkajogviszonyban

2021/4. lapszám, 17-25. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A koronavírus megjelenésével egyidősek a kérdések: milyen lehetősége, jogosultsága van a munkáltatónak a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzésére, követelheti-e a fertőzéstől mentes állapot, illetve a védettség...

A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alkotmányjogi és munkajogi tárgyú kritikája

2021/4. lapszám, 26-33. o.

Az Alaptörvény veszélyhelyzeti rendelkezésein alapuló, immár közel két éve tartó intenzív rendeletalkotási hullám a munka világát sem hagyta érintetlenül.[1] A rendeleti jogalkotás legújabb eredménye a...

Occam borotvája, avagy a „home office” mint a munkajog unikornisa

2021/4. lapszám, 34-38. o.

A munkajogi jogirodalomban számos cikk, tanulmány a home office és a távmunka közötti különbséget boncolgatja, többségében arra az álláspontra helyezkedve, hogy a két jogintézmény nem...

Kitekintés a munkáltatói kárfelelősség osztrák szabályaira

2021/4. lapszám, 39-46. o.

A munkavállalót ért károsító körülményekért való felelősség rendszere egy összetett szabályrendszer, amelyben egyszerre vannak jelen munkajogi, munkavédelmi jogi, társadalombiztosítási jogi és felelősségbiztosítási szabályok. Ezeknek a...

„Csillagok háborúja” – A platform-munkavégzés értékelési mechanizmusának munkajogi aspektusairól

2021/4. lapszám, 47-53. o.

Azzal talán nem árulunk el nagy titkot, hogy a munkaerőpiacon folyamatos versengésnek lehetünk szemtanúi, már egészen korai időktől. Ez a megállapítás különösen igaz akkor, ha...

Ítélkezési gyakorlat

A Kúria joggyakorlatából

2022/1. lapszám, 49-54. o.

1. A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeként járó kártérítés összegének számításánál figyelembe kell venni, ha a munkáltató sikeresen bizonyítja azt, hogy a károsult munkavállaló a munkaviszonya...

A Kúria joggyakorlatából

2021/4. lapszám, 65-67. o.

1. A tanulmányi szerződést a fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan...

A munkaidő uniós jogi fogalma: a készenlét teljes tartama munkaidőkénti minősítésének dilemmája

2021/3. lapszám, 51-56. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A döntés: RJ kontra Stadt Offenbach am Main (C-580/19. sz. ügyben 2021. március 9-én hozott ítélet), az Európai Unió Bírósága Mostanra megállapítható, hogy az Európai Unió...

Alkotmánybírósági döntés a munkaidőkeretről és a rendkívüli munkavégzésről

2021/3. lapszám, 57-60. o.

A döntés: az Alkotmánybíróság 18/2021. (V. 27.) AB határozata. A köztudatban „rabszolgatörvény” néven élő, a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról...

Jogmagyarázat

Adatkezelési megfontolások a munkáltató által előírt Covid-védőoltással kapcsolatban¹

2022/1. lapszám, 55-59. o.

A munkahelyek koronavírus elleni védelme tárgyában született, és azóta hatályát veszett 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) számos gyakorlati és talán még...

A munkahelyi alkohol-ellenőrzés egyes kérdései

2021/4. lapszám, 68-79. o.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményének biztosítása érdekében számos munkáltató végez rendszeresen munkahelyi alkohol-ellenőrzést. Az erre vonatkozó jogszabályi háttér és gyakorlat összetett, ezért...

Jogélet

Merre tovább? alternatív vitarendezés a kollektív munkajogban – A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) második (2019–2021) működési ciklusa és perspektívái*

2022/1. lapszám, 61-67. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Ahogyan az e lap olvasói előtt már minden bizonnyal ismeretes,[1] a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (továbbiakban: MTVSZ, illetve Szolgálat) célja a kollektív munkaügyi érdekvitában...

Létezik uniós kollektív munkajog? – Könyvismertetés – Beryl ter Haar – Attila Kun (editors): EU Collective Labour Law. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2021.

2022/1. lapszám, 68-69. o.

Számtalan szakkönyv és tankönyv jelent meg az elmúlt évtizedekben, amely az Európai Unió munkajogának egészével foglalkozott. Ugyanez az állítás viszont egyáltalán nem áll meg az...

Tízéves a Munka Törvénykönyve – konferenciabeszámoló

2022/1. lapszám, 70-72. o.

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (KRE ÁJK) Munkajogi és Szociális jogi Tanszékének szervezésében immár harmadik alkalommal került sor a munka törvénykönyvéről...

A „Tízéves a Munka Törvénykönyve” konferencia margójára

2022/1. lapszám, 73-76. o.

A Károli Gáspár Egyetem „Tíz éves a Munka Törvénykönyve” címmel 2021 decemberében munkajogi konferenciát szervezett, amelynek különleges rangot adott, hogy a konferencián Rektorhelyettes asszony köszöntőjét...

Vita a távmunka veszélyhelyzetet túlélő különös szabályairól

2022/1. lapszám, 77. o.

A távmunka kérdéskörének dinamikusan változó szabályozása újabb mérföldkőhöz érkezett a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény megalkotásával, amely úgy módosította –...

Beszámoló az Ipar 4.0 – Magyar és nemzetközi perspektívák című konferenciáról

2022/1. lapszám, 78-79. o.

2022. január 10-én „Ipar. 4.0 – Magyar és nemzetközi pers­pektívák” címmel tartott workshopot az iREL projekt („Irel – Smarter Industrial relations to address new technological...