Legutóbbi lapszámok

Értekezések

A szerződési szabadság megjelenése az általános szerződési feltétel mint egyoldalú jognyilatkozat kapcsán

2024/2. lapszám, 1-10. o.

A hatályos munkajogi szabályozás egyik specialitása, hogy az ún. „anyajogra”, a polgári jogra jellemző diszpozitív szabályozásra építkezik, teret engedve a feleknek a törvényi rendelkezésektől való...

Másodállás pihenőidőben? – A párhuzamosan fennálló munkaviszonyok problémája¹

2024/2. lapszám, 11-17. o.

A munkaidő-szabályozás fontos feladata, hogy a munkaidő mértékére vonatkozó korlátok mellett előírja a munkavállalót megillető minimális pihenőidőket is. E nélkül nem lehetne biztosítani a munkavállaló...

A munkajogi igények elévülésének újszerű megközelítése – gondolatkísérlet a 2023/970 irányelv 21. cikke alapján

Hasonlóan a klasszikus magánjogi jogviszonyokhoz, alapvető garanciális jelentősége van az elévülési idő szabályozásának a munkajogviszonyban is. Ez igaz mind a jogérvényesítő fél oldalán, mind pedig...

A piac láthatatlan keze a munkaviszonyban – avagy a munkajog kollektív és individuális oldalának sajátos szerepe¹

2024/1. lapszám, 1-7. o.

Tanulmányunk központi témája a munkajog unikális és kettős jellegéből eredő feszültségek és az individuális, valamint a kollektív munkajog közötti kapcsolódási pontok elemzése. Tanulmányunk fő vizsgálati...

A munka világa

A versenytilalmi megállapodás jogintézményének és magyar (jog)gyakorlatának kritikája (2. rész)

2024/2. lapszám, 25-32. o.

A cikk első részében azt a kérdést jártam körbe, hogy a munkajog és versenyjog határán elhelyezkedő versenytilalmi megállapodás jogintézménye a munkaviszony alanyainak alá-fölérendeltségi helyzetéből adódóan...

Munkáltatói kötelezettségvállalás a munkaszerződésben – kötelezettség vagy hiú remény?

2024/2. lapszám, 33-39. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Munkaszerződésekben (kiváltképpen a vezetői szerződésekben) gyakran találkozunk olyan rendelkezéssel, amely szerint a munkáltató bizonyos, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénytől (a továbbiakban: Mt.)...

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony és az egészségügyi szolgálati jogviszony egyes kérdéseiről (2. rész)

2024/2. lapszám, 40-46. o.

Tanulmányom első részében bemutattam, hogy a humán közszolgáltatások talán két legfontosabb területén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.), valamint...

Apa hol van? – Avagy az apasági és szülői szabadság átültetésének egyes kérdései

2024/2. lapszám, 47-53. o.

A tanulmány fő kérdése, hogy a kétkeresős családmodell tagállami szabályozásban való megjelenését, elterjedését, valamint a családok ebben való szocializációjának elősegítését milyen mértékben támogatja az Európai...

A versenytilalmi megállapodás jogintézményének és magyar (jog)gyakorlatának kritikája (1. rész)

2024/1. lapszám, 23-29. o.

Az elmúlt évtizedben kikristályosodni látszik a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) által immár kizárólag munkajogi alapon szabályozott versenytilalmi megállapodással kapcsolatos...

Az üzemi tanács véleményezési jogkörének lehetséges bővítési irányai, különös tekintettel a munkaidő-szervezés egyes kérdéseire és a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatására

2024/1. lapszám, 30-32. o.

Az elmúlt hetekben számos médium meglepődve számolt be arról a „tényről”,[1] hogy semmilyen tételes munkaidő-szervezési szabályt nem sért meg az a hazai termelőüzem, amely adott...

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony és az egészségügyi szolgálati jogviszony egyes kérdéseiről (1. rész)

2024/1. lapszám, 33-43. o.

A jogalkotó 2024-től új jogállással bővíti a magyar közszolgálat rendszerét. Ezúttal a köznevelés egyes alkalmazottai kerülnek önálló státuszba. Mindez illeszkedik abba a folyamatba, mely már...

A távmunka dogmatikai problémái az elméletben és a gyakorlatban – A távmunka fogalmának megreformálására tett kísérlet

2024/1. lapszám, 44-54. o.

Számos cikk és tanulmány született arról, hogy a távmunka pozitív hatással van az elvégzett munka eredményére. A Covid–19 világjárvány egyik hatása is élesen kapcsolódik a...

Ítélkezési gyakorlat

A kollektív szerződés és a vezetői munkaszerződések viszonya a Kúria döntésének fényében

2024/2. lapszám, 55-61. o.

A döntés: a Kúria Mfv.10.097/2023/6. számú határozata. A tanulmány a kollektív szerződés és a vezetői munkaszerződések viszonyát elemzi a Kúria 2023-ban született határozata alapján. A döntés...

A platformalapú foglalkoztatás minősítésével kapcsolatos hazai bírósági ítéletek bemutatása, különös tekintettel a Kúria Mfv.VIII.10.091/2023/7. számú ítéletére

2024/2. lapszám, 62-69. o.

A döntés: a Kúria Mfv.VIII.10.091/2023/7. számú határozata. Jelen összefoglaló a Kúria Mfv.VIII.10.091/2023/7. számú ítéletét mutatja be, amellyel a Kúria először foglalt állást a platform alapú munkavégzés...

A Kúria joggyakorlatából

2024/1. lapszám, 62-63. o.

1. A platformalapú munkavégzés minősítése A platformmunkavégzés keretében végzett ételfutár-tevékenységre kötött szerződés minősítése tárgyában hozott a Kúria 2023. december 13-án ítéletet. Az alperes az általa üzemeltetett platformon...

A végkielégítés mértéke és a jóerkölcs – Egy munkaügyi ítélet és ami mögötte van

2023/4. lapszám, 49-54. o.

Az alábbiakban ismertetem az elmúlt évek egyik legérdekesebb kúriai döntését a jóerkölcs fogalmának munkajogi értelmezésével kapcsolatban, amely tartalmát és pertárgyértékét tekintve is egyedülálló a hazai...

Jogmagyarázat

A munkaügyi iratok megőrzésének szabályai

2024/2. lapszám, 70-77. o.

A foglalkoztatás során keletkező dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályok módosultak és ennek nyomán érdemes áttekinteni a társadalombiztosítási, adóügyi és munkaügyi iratokra vonatkozó előírásokat, és ezek jelentőségét. ...

Egy év üzenete – A 2023-ban életbe lépett Munkatörvénykönyv-módosítás gyakorlati tapasztalatai

2024/1. lapszám, 64-76. o.

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv5.) módosított munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)...

Jogélet

Beszámoló „Az eltűnő kollektív szerződések és munkaügyi perek nyomában” című konferenciáról

2024/2. lapszám, 78-79. o.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (a továbbiakban: PPKE JÁK) 2024. február 29-én konferenciát szervezett az eltűnő kollektív szerződések és munkaügyi perek...

XIX. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny

2024/2. lapszám, 80. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

2024. május 10-én a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (KRE) Magánjogi Tudományok Intézete és Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke által került megrendezésre...

Prof. Dr. Prugberger Tamás munkásságának elismerése

2024/2. lapszám, 80. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Örömmel adjuk hírül, hogy Prof. Dr. Prugberger Tamás professor emeritus, a Munkajog lap Tanácsadó Testületének tagja a Miskolci Egyetem szenátusától 2023. szeptember 1. napján vehette...

Munkajogi Akadémia – A belső visszaélés-bejelentési rendszer – szabályok és a gyakorlat

2024/1. lapszám, 79. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

A Magyar Munkajogi Társaság Munkajogi Akadémia elnevezésű rendezvénysorozata keretében 2023. november 15-én foglalkozott a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló...

Dr. Gellérné dr. Lukács Éva a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért képviseletében az Egészségügyi Munkacsoportban

2024/1. lapszám, 79. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Az Európai Bizottság 2023. november 23–24-én indította el a Tehetségpotenciált Kiaknázó Platform (HTP) munkacsoportjainak munkáját. A HTP egy olyan újonnan létrehozott platform, amelynek célja, hogy...

XIX. Országos Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédverseny

2024/1. lapszám, 79. o.
Ez a cikk nyilvános, azaz nem csak előfizetőink olvashatják.

Hírül adjuk, hogy 2024. május 10. napján a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szervezésében a Károlyi-Csekonics-palotában kerül megrendezésre a XIX. Országos Munkajogi...