Munkajog
Főoldal > Jogélet

A munkáltatói kárfelelősség elmélete és gyakorlata – gondolatok Sipka Péter monográfiájáról

Sipka Péter A munkáltatói kárfelelősség elmélete és gyakorlata című monográfiája 2021-ben a HVG-ORAC Kiadó gondozásában jelent meg.[1] A szerző a művében arra vállalkozott, hogy a munkáltatói kárfelelősség hazai szabályait komplex módon, elméleti és gyakorlati megközelítésből vizsgálja. A kutatás során a szerző a munkáltató munkajogi, munkavédelmi jogi és társadalombiztosítási jogi felelősségére vonatkozó szabályokat és az ahhoz kapcsolódó esetjogot széles körben vonja

Recenzió Az egyenlő bánásmód szabályozásáról című tanulmánykötetről¹

Bevezetésként le kell szögeznem, hogy egy igen nehéz feladatra vállalkoztam. Egy olyan könyvet[2] fogok bemutatni a következőkben, amely szerkezetileg egy szerkesztett tanulmánykötet, sajátos, rendhagyó logikai felépítéssel. Ennek oka, hogy a Pál Lajos által szerkesztette, Az egyenlő bánásmód szabályozásáról címet viselő tanulmánykötet a Magyar Munkajogi Társaság 2020. február 5-i vitaülésén elhangzott előadásokra és hozzászólásokra épülő tanulmányokat tartalmazza. Ebből kifolyólag ezek a

Recenzió Kártyás Gábor Kiküldött munkavállalók az uniós és a magyar jogban című könyvéről

2020 őszén e lap hasábjain volt lehetőségem tudósítani Kártyás Gábor habilitációs védéséről. Szubjektív tudósításom azonban javarészt inkább magának az eseménynek – ti. habilitációs eljárás – az ismertetésére helyezte a hangsúlyt, egyrészt, mert ez volt a szerkesztői elvárás, másrészt, mivel az online tér és az ennek következtében számos elemében rendhagyó eljárás valóban egyedi jelleggel szolgált. A habilitációs dolgozat maga ugyanakkor megjelent

Beszámoló a HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – Aktuális munkajogi kérdések és megoldások című konferenciáról

2021. április 27-én a Munkajog folyóirat szerkesztőbizottsága és a HVG-ORAC Kiadó szervezésében online került megrendezésre a HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – Aktuális munkajogi kérdések és megoldások című konferencia, melynek házigazdája és moderátora Prof. Dr. Kun Attila (KRE/NKE) volt. A konferencia immár hagyománynak tekinthető, hiszen a folyóirat évente szervez hasonló eseményeket, noha a járványügyi helyzet a 2020 tavaszára tervezett konferencia megrendezését sajnos nem

Beszámoló – Rácz Ildikó doktori védése

Ahogy korábbi lapszámunkban (2020. 3. szám, 78. o.) is beszámoltunk róla, 2020 nyarán sor került dr. Rácz Ildikó doktori értekezésének munkahelyi vitájára, a digitalizáció hatása a munkajog egyes alapintézményeire című dolgozattal kapcsolatos egyes észrevételek és javaslatok megvitatására. A sikeres vitát követően 2021. február 25-én – online keretek között – a disszertáció nyilvános védése is megtörtént. Ennek eredményeként a bírálóbizottság summa

Beszámoló – Szabó Imre Szilárd doktori védése

Korábban beszámoltunk róla, hogy 2020 nyarán került sor dr. Szabó Imre Szilárd doktori értekezésének munkahelyi vitájára (2020. 3. szám, 77–78. o.). Az eredményes vitát követően 2021. április 8-án – online keretek között – több mint ötven egyetemi oktató, kutató és érdeklődő részvétele mellett A szakszervezet jogállása a magyar munkajogban címet viselő disszertáció nyilvános védése is megtörtént, amelyen a bírálóbizottság summa

Elhunyt Breznay Tibor

Fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Breznay Tibor, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság nyugalmazott elnöke 2021. április 2-án, életének 91 évében elhunyt. A Munkajog szerkesztőbizott­sága és a munkajogászok közössége nevében részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, és mindenkinek, aki ismerte és szerette. 2257

Elhunyt Prof. Rolf Birk

A folyóirat kiadója, szerkesztőbizottsága és tanácsadó testülete fájdalommal tudatja, hogy 2021. március 20. napján, 82 éves korában elhunyt Rolf Birk professzor. Halála nem csupán a német és a nemzetközi jogtudományos közönség számára jelentős veszteség, hanem a magyar munkajog-tudományos közélet számára is, hiszen köztudott, hogy Birk professzor aktív résztvevője volt a hazai munkajog-tudományos életnek is, s közvetlen szakmai és baráti kapcsolatokat

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció Munkajogi Tagozatainak eredményei

2021. április 12–15. között a Debreceni Egyetemen került megrendezésre a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója. Az ország kilenc egyeteméről érkezett hallgatók huszonöt tagozatban mérték össze a tudásukat. Az alábbiakban a két Munkajogi Tagozat eredményeit közöljük. Munkajogi Tagozat 1. I. helyezett: Herdon István: A nemlétező megállapodások jogdogmatikai dilemmái az individuális munkajogban (Debreceni Egyetem), konzulens: Dr. Zaccaria Márton Leó; tárgyjutalom: a

Recenzió Kiss György (szerk.): Munkajog (Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2020)

A hazai egyetemi képzés szerves részét képezi a munkajog oktatása. A minden jogi képzést folytató karon, továbbá számos más képzést szervező karon is jelen lévő tantárgy tekintetében a különböző intézmények azonos alapok felhasználásával határozzák meg a munkajogi oktatás kereteit, ennek részletekkel való feltöltése azonban a kurzus megszervezéséért felelős tanszék, az oktatásban részt vevő oktatók feladata. Ebbe beletartozik az oktatáshoz leginkább