Munkajog
Főoldal > Értekezések

A piac láthatatlan keze a munkaviszonyban – avagy a munkajog kollektív és individuális oldalának sajátos szerepe¹

Tanulmányunk központi témája a munkajog unikális és kettős jellegéből eredő feszültségek és az individuális, valamint a kollektív munkajog közötti kapcsolódási pontok elemzése. Tanulmányunk fő vizsgálati tárgya a munkajog szociális oldalának és a munkajog magánjogi arcának az összevetése, és az abban rejlő dilemmák és esetleges kollíziók vizsgálata. Hangsúlyozzuk, hogy az individuális oldal elemzése során vizsgálódásunk tárgyát kiterjesztjük a piacgazdaság által hozott

A valódi egyenlőség ára, avagy az egyenlő díjazás követelményének megerősítése a legújabb uniós szociálpolitikai jogalkotásban (2. rész)

Jelen tanulmány első részében kísérletet tettem arra, hogy az Európai Unió (a továbbiakban: EU) szociálpolitikai (munkajogi) jogalkotásának egyik leginkább kurrens elemét, a 2023/970 irányelvet[1] több szempontból elemezzem. A vizsgálati szempontok jelen irányelv jogalkotási hátterére, a releváns általános szociálpolitikai kontextusra, illetőleg az irányelvben szereplő szabályozás, azaz a nemi alapú, bérezésbeli diszkrimináció tilalmának új megközelítésére koncentrált. Ezen túlmenően az új irányelv alapjogi

A munkaszerződés rendeltetése a munkavállaló ráutaló magatartással történő munkaviszony-megszüntetése esetén

Szakmai konszenzuson nyugvó megállapítás, hogy a szubordináció a munkaviszonynak sajátja. Ennek következtében számos tudományos értekezés veszi elemzés alá, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség a munkavállalók alá-fölé rendeltségből adódó kiszolgáltatottságának mérsékléséhez.

Az érvénytelenség jogkövetkezményeiről

Az érvénytelenség hosszú múltra visszatekintő jogi kategória, amely nemcsak a magánjogban, hanem a közjogban is megjelenik. Mindegyik jogág ezen keresztül fejezi ki azt, hogy valamely aktus nem képes kiváltani azokat a joghatásokat – valamilyen okból –, amelyeket elvárnának ezektől az aktusoktól. A magánjogi érvénytelenség szintén széles körben megjelenő jogintézmény, hiszen nemcsak a kötelmek, hanem a dologi jogok kapcsán is beszélhetünk

A valódi egyenlőség ára, avagy az egyenlő díjazás követelményének megerősítése a legújabb uniós szociálpolitikai jogalkotásban (1. rész)

Első ránézésre talán nem is egyértelmű az, hogy 2023-ban mit lehet érdemben hozzátenni az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvhez uniós jogi szinten. Figyelemmel főként arra, hogy e problémakör öt évtizede szerepel az uniós szociálpolitikai (munkajogi) jogalkotás homlokterében, alapjogi és elsődleges jogi háttere egyaránt stabil, valamint az Európai Unió Bírósága ítéletek százain keresztül értelmezte és értelmezi a mai

Valódi szabadulás vagy csapda? – Elállás a munkaszerződéstől

Az elállást a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) sok évtized múltán tette újra a munkajog részévé, arról a jelenlegit megelőző három kódex sem rendelkezett. A munkaszerződéstől való elállás tartalommal való kitöltése jelenleg a joggyakorlat előtt álló fel­adat, tekintettel arra, hogy a jogintézmény vonatkozásában az Mt. nem tér ki olyan részletszabályokra, amelyek egyértelmű eligazodásul szolgálnának a jogalkalmazás számára.

A Munka törvénykönyve alkalmazhatóságának dilemmája a munkaerő kiválasztására irányuló eljárások során

Jelen tanulmányban arra keresem a választ, hogy vajon értékelhetők-e a megfelelő munkaerő kiválasztására irányuló eljárások során felmerülő adatkezelési cselekmények a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vonatkozó előírásai [különösen a 10. § (1) bekezdése, valamint a 11/A. § (1) bekezdésének első mondata] alapján;

A többszörös diszkrimináció problematikája a foglalkoztatásban¹

„Varietas delectat”, vagyis a változatosság gyönyörködtet, tartja a Cicerótól származó latin szállóige. A többszörös diszkrimináció jelensége mögött éppen e változatosság, az emberi természet sokszínűsége áll, annak felismerése, hogy valaki egyidejűleg akár több védett tulajdonsága alapján is hátrányos megkülönböztetés áldozatává válhat.

A kétnyelvű okiratok érvényességi problémái a munkajogban¹

A gazdasági szükségszerűségek okán a munkajogban is megjelentek a kétnyelvű okiratok. Ebben az esetben az okirat tipikusan két hasábból áll, mely ideális esetben azt a két nyelvet rögzíti, melyet a szerződő felek vagy – egyoldalú jognyilatkozat esetén – a nyilatkozattevő és a címzett értenek. A gyakorlatban azonban előfordul, hogy ezen okiratok érvényessége kérdésessé válik.

Nincs új a nap alatt – A kollektív igény­érvényesítés múltja, jelene és jövője¹

A tanulmány célja a kollektív munkajog és a kollektív igényérvényesítés fejlődésének és jelentőségének bemutatása, továbbá jövőbeli kihívásainak elemzése. A téma aktualitását és a kutatás motivációját az európai munkajogban és szociális jogban bekövetkező változások támasztják alá. Ezen változások egy­aránt indokolhatóak a technika rohamos fejlődésével, valamint az általa gerjesztett társadalmi és munkavégzési reformokkal.